the notorious
snacky

Index

30-06-2020vim, opinion
Rethinking the hjkl
19-06-2017vim, opinion
Code không màu...
28-04-2017rust, linux, vim
Cài đặt Rust trên Arch Linux
02-02-2017vim, emacs
OrgMode trên Vim